ខនដូជួលនៅ ទួល គោក

  • ខនដូជួលនៅ ទួល គោក
  • ខនដូជួលនៅ ទួល គោក
  • ខនដូជួលនៅ ទួល គោក

Property ID : EP-022

Rent $450 / Month - Condo
52.49 Sqm 1 Garage Print

ខនដូជួលនៅ ទួល គោក | Condo for rent at Toul Kork.
តម្លៃ | Price : 450$
ទំហំ | Size : 52.49 sqm
ប្រភេទជា | Types : Stuio room
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Rachana

29/01/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »