ខនដូលក់នៅ ទួល គោក

  • ខនដូលក់នៅ ទួល គោក
  • ខនដូលក់នៅ ទួល គោក
  • ខនដូលក់នៅ ទួល គោក
  • ខនដូលក់នៅ ទួល គោក

Property ID : EP-011

Buy $65,000 - Negotiate - Condo
45 Sqm Print

ខនដូលក់នៅ ទួល គោក | Condo for sale at Toul Kork.
តម្លៃ | Price : 65,000$
ទំហំ| Size : 45 m2
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Rachana

19/01/2023

Similar Properties

Translate »