ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ ទួលគោក

  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ ទួលគោក
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ ទួលគោក
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ ទួលគោក
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ ទួលគោក
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ ទួលគោក
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ ទួលគោក

Property ID : EP-074

Rent $300 / Month - Condo
1 Bedroom 1 Bathroom 1 Garage Print

ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ ទួលគោក | 1bedroom Condo for rent at Toul Kork.
តម្លៃ | Price : 300$
រួមបញ្ចូលសេវាថែទាំ | Including Management fee
រួមមានសម្ភារៈពេញ | Fully Furnished
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Rachana

02/03/2023

Similar Properties

Translate »