ឃ្លាំងជួលនៅទួលគោក | Warehouse for rent in Toul Kork.

 • ឃ្លាំងជួលនៅទួលគោក | Warehouse for rent in Toul Kork.
 • ឃ្លាំងជួលនៅទួលគោក | Warehouse for rent in Toul Kork.
 • ឃ្លាំងជួលនៅទួលគោក | Warehouse for rent in Toul Kork.
 • ឃ្លាំងជួលនៅទួលគោក | Warehouse for rent in Toul Kork.
 • photo_2023-08-ឃ្លាំងជួលនៅទួលគោក | Warehouse for rent in Toul Kork.08_10-30-52
 • ឃ្លាំងជួលនៅទួលគោក | Warehouse for rent in Toul Kork.
 • ឃ្លាំងជួលនៅទួលគោក | Warehouse for rent in Toul Kork.
 • ឃ្លាំងជួលនៅទួលគោក | Warehouse for rent in Toul Kork.
 • ឃ្លាំងជួលនៅទួលគោក | Warehouse for rent in Toul Kork.
 • ឃ្លាំងជួលនៅទួលគោក | Warehouse for rent in Toul Kork.
 • ឃ្លាំងជួលនៅទួលគោក | Warehouse for rent in Toul Kork.
 • ឃ្លាំងជួលនៅទួលគោក | Warehouse for rent in Toul Kork.
 • ឃ្លាំងជួលនៅទួលគោក | Warehouse for rent in Toul Kork.
 • ឃ្លាំងជួលនៅទួលគោក | Warehouse for rent in Toul Kork.
 • ឃ្លាំងជួលនៅទួលគោក | Warehouse for rent in Toul Kork.

Property ID : EP-288

Rented $2,500 / Month - Warehouse
504 Sqm 4 Bedrooms 5 Bathrooms Print

ឃ្លាំងជួលនៅទួលគោក | Warehouse for rent in Toul Kork.
តម្លៃ | Price : 2,500$
ទំហំដី | Land size : 18m x 28m
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

28/07/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »