ឃ្លាំងលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទំបន់ទឹក

  • ឃ្លាំងលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទំបន់ទឹក
  • ឃ្លាំងលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទំបន់ទឹក

Property ID : EP-03656

Buy, Rent $1,500 / $950000 - Warehouse
360.5 Sqm 1 Garage Print

ឃ្លាំងលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទំបន់ទឹក | Warehouse for sale or rent at Sangkat Tumnob Tuek.
តំលៃជួល | Price rent : 1,550$
តំលៃលក់ | Price sale : 950,000$
ទំហំ | Size : 10.3m x 35m
ប្លង់រឹង | Title : Hard
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »