ផ្ទះជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១

  • ផ្ទះជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
  • ផ្ទះជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
  • ផ្ទះជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
  • ផ្ទះជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
  • ផ្ទះជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
  • ផ្ទះជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
  • ផ្ទះជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
  • ផ្ទះជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
  • ផ្ទះជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១

Property ID : EP-03885

Rent $5,000 / Month - House
578 Sqm 1 Garage Print

ផ្ទះជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១ | House for rent in Sangkat Boeung Bang Bong ti 1.
តម្លៃ | Price : 5,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌ បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 17m x 34m
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »