ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក ជិតផ្សារសុវណ្ណា

 • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក ជិតផ្សារសុវណ្ណា
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក ជិតផ្សារសុវណ្ណា
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក ជិតផ្សារសុវណ្ណា
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក ជិតផ្សារសុវណ្ណា
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក ជិតផ្សារសុវណ្ណា
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក ជិតផ្សារសុវណ្ណា
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក ជិតផ្សារសុវណ្ណា
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក ជិតផ្សារសុវណ្ណា
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក ជិតផ្សារសុវណ្ណា
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក ជិតផ្សារសុវណ្ណា
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក ជិតផ្សារសុវណ្ណា
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក ជិតផ្សារសុវណ្ណា
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក ជិតផ្សារសុវណ្ណា
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក ជិតផ្សារសុវណ្ណា
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក ជិតផ្សារសុវណ្ណា

Property ID : EP-2029

Rent $800 / Month - Shop House
72 Sqm 6 Bedrooms 4 Bathrooms Print

ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក ជិតផ្សារសុវណ្ណា l Shophouse for Rent in Sangkat Tumnob Tuek near phsar sovanna
-តម្លៃជួល | Asking Price: $800/ខែ negotiate
-ទំហំផ្ទះ House Size: 4m x 18m
-បន្ទប់គេង | Bedrooms: 06
-បមកទប់ទឹក| Bathrooms: 04
-ផ្ទះបាយ | Kitchen room: 01
-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ | Living room : 01
សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត | Detail information
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

25/01/2024

Similar Properties

Translate »