ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក

 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
 • ផ្ទះអាជិវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក

Property ID : EP-20335

Rent $1,100 / Month - Shop House
92.4 Sqm 6 Bedrooms 5 Bathrooms Print

ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក l Shop House for rent in Sangkat Boeng Trabaek.
-តម្លៃ | Asking Price: $1,100 /ខែ ចរចា
-ទំហំផ្ទះ l House Size: 4.2m x 22m
-បន្ទប់គេង | Bedroom: 6
-បន្ទប់ទឹក | Bathroom: 5
សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត | Detail information
015 777 586 (Smart) (ខ្មែរ,ไทย)
061 777 586 (Cellcard) (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (Cellcard) (English,中文)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

12.06.24

Similar Properties

Translate »