ហាងជួលនៅទួលគោក

  • ហាងជួលនៅទួលគោក
  • ហាងជួលនៅទួលគោក
  • ហាងជួលនៅទួលគោក
  • ហាងជួលនៅទួលគោក
  • ហាងជួលនៅទួលគោក
  • ហាងជួលនៅទួលគោក
  • ហាងជួលនៅទួលគោក
  • ហាងជួលនៅទួលគោក
  • ហាងជួលនៅទួលគោក
  • ហាងជួលនៅទួលគោក

Property ID : EP-03985

Rent $3,500 / Month - Shop
600 Sqm 1 Garage Print

ហាងជួលនៅទួលគោក | Shop for rent in Khan Toul Kork.
តម្លៃ | Price : 3,500$
ទំហំដី | Land Size : 20m x 30m
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

06/01/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »