ហាងជួលនៅសង្កាត់ ទឹកល្អក់១

  • ហាងជួលនៅសង្កាត់ ទឹកល្អក់១
  • ហាងជួលនៅសង្កាត់ ទឹកល្អក់១
  • ហាងជួលនៅសង្កាត់ ទឹកល្អក់១
  • ហាងជួលនៅសង្កាត់ ទឹកល្អក់១
  • ហាងជួលនៅសង្កាត់ ទឹកល្អក់១

Property ID : EP-03990

Rent $5,000 / Month - Shop
300 Sqm 1 Garage Print

ហាងជួលនៅសង្កាត់ ទឹកល្អក់១ | Shop for rent in Sangkat Tek L’ak1.
តម្លៃ | Price : 5,000$
ទំហំ | Size : 15m x 20m
មានសម្ភារៈមួយចំនួន | Have include with some furniture.
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

11/01/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »