អគារការិយាល័យ ជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី

 • អគារការិយាល័យ ជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
 • អគារការិយាល័យ ជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
 • អគារការិយាល័យ ជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
 • អគារការិយាល័យ ជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
 • អគារការិយាល័យ ជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
 • អគារការិយាល័យ ជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
 • អគារការិយាល័យ ជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
 • អគារការិយាល័យ ជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
 • អគារការិយាល័យ ជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
 • អគារការិយាល័យ ជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
 • អគារការិយាល័យ ជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
 • អគារការិយាល័យ ជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
 • អគារការិយាល័យ ជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
 • អគារការិយាល័យ ជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
 • អគារការិយាល័យ ជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី

Property ID : EP-071

Rent $6,500 / Month - Building
600 Sqm 1 Garage Print

អគារការិយាល័យ ជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី | Office building for rent at Sangkat Phnom Penh Thmey.
តម្លៃ | Price : 6,500$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌ សែន សុខ
ទំហំ | Size : 60 Sqm
បន្ទប់ | Room : 60
មានបន្ថែមជូនគ្រែ និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | Have include with Bed and Air Conditioned.
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Rachna

27/02/2023

Similar Properties

Translate »